دام آموزشی

می‌توان دام را دید و در آن افتاد و صید شد؟ قطعاً پاسخ خیر است؛ اما می‌توان دام را ندید و در دام افتاد و صید شد.

می‌توان دام را دید و در آن افتاد و صید شد؟ قطعاً پاسخ خیر است؛ اما می‌توان دام را ندید و در دام افتاد و صید شد. 

در آزمون هم به همین صورت است. اگر به وجود دام آگاه نباشید و ندانید که در کجاست و به چه صورت است احتمال در دام افتادن شما بیش‌تر می‌شود. چه کاری انجام دهیم تا بتوانیم دام‌ها را ببینیم؟  پیشنهاد افرادی که در این مورد تجربه دارند کتاب اشتباهات متداول است. 

در این کتاب دام‌های آموزشی به‌خوبی بیان شده است و به ترتیب مباحث آن‌ها را مرتب شده است. منطق این کتاب بر اساس اشتباهات متداول دانش‌آموزان در شش سال آزمون‌های کانون است و مبنای گزینش سؤالات هر درس انتخاب گزینه‌ی نادرست در هر سؤال توسط بیش از یازده درصد دانش‌آموزان از جامعه‌ی چندین هزار نفری آزمون‌دهندگان است. 

با کتاب اشتباهات متداول دام‌ها را ببینید تا پیروز میدان باشید.