اصول درس خواندن (2)

در کنکور به حافظه‌ی بلندمدت نیاز دارید پس هر چه بیش‌تر مرور کنید و تمرین داشته باشید، احتمال موفقیت بیش‌تر خواهد شد.ما در اصول درس خواندن دو نوع مرور داریم:

۱- مرور خودآگاه

۲- مرور ناخودآگاه

زمانی که تست می‌زنید، چه زمان‌دار و چه تست آموزشی، مرور ناخودآگاه انجام می‌دهید؛ پس برای هر مبحثی که در هفته می‌خوانید باید دو بار مرور داشته باشید:‌ یک مرور با تست، یک مرور هم از خلاصه‌ها در آخر هفته.

در کنکور به حافظه‌ی بلندمدت نیاز دارید پس هر چه بیش‌تر مرور کنید و تمرین داشته باشید، احتمال موفقیت بیش‌تر خواهد شد.

وسواس به خرج ندهید. هر درس را یک بار بخوانید و چهار بار مرور کنید (یک بار با تست، یک بار با مرور خلاصه‌ها، یک بار با آزمون و یک بار هم با تحلیل آزمون).

این مرور‌ها باید طبق برنامه‌ریزی اصولی باشد که چند ماه بعد هم دوباره مرور کنید.

اگر تمام این کارها را اصولی و طبق برنامه‌ریزی اصولی و منظم انجام دهید، فکرتان مشغول این نمی‌شود که چرا نتیجه‌ی آزمون شما خوب نشد.

اگر طبق برنامه‌ریزی اصولی پیش بروید دیگر جای نگرانی نیست.