1. تهیه‌ی خلاصه‌درس: وقتی مطالعه می‌کنید ابتدا فهرستی از نکات مهم تهیه کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا نکات اصلی‌ای را که در امتحانات مطرح می‌شوند، از قبل داشته باشید. فرمول‌ها، اصطلاحات، نظریه‌ها و تعاریف مهم را یادداشت کنید تا به طور مستمر، آن‌ها را مرور کنید.

2. ضبط نوار صوتی: قسمت‌های مهمی از کتاب را روی یک نوار صوتی ضبط کنید. این کار به شما کمک می‌کند موضوعات مهم را در حالی که راه می‌روید یا نشسته‌اید، مرور کنید.

3. تهیه‌ی کارت یادداشت: کارت‌های یادداشت را برای فرمول‌ها، اصطلاحات و لغاتی که باید حفظ کنید،تهیه کنید. در یک طرف کارت، موضوع و در طرف دیگر، سؤالات را بنویسید. کارت‌های یادداشت برای یادآوری موضوعات مهم، بسیار کمک‌کننده‌اند.

الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 یازدهم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی