رقابت‌های رفاقتی

از بهترین‌ها یاد بگیر، انجام بده و بعد این بهترین بودن را به دیگران هم یاد بده.به این فکر کرده‌ای که رقابت باعث پیشرفت می‌شود؟

اول با خودت رقابت کن. با آن چیزی که دیروز بوده‌ای. برای این کار تنها راه چاره بهتر شدن توست. پس کمک می‌کند رقابت سالم را یاد بگیری. رقابت با کسی که دوستش داری و برایت اهمیت دارد؛ یعنی شخص خودت.

بعد از این زمانی می‌رسد که توانایی‌هایت را شناخته‌ای و متوجه شده‌ای هر بار که از خودت سبقت می‌گیری به اندازه‌ی قدمی بزرگ در ماراتن دوستانه‌ات پیش رفته‌ای. تصمیم می‌گیری با بهترین‌های این ماراتن رقابت کنی.

از بهترین‌ها یاد بگیر، انجام بده و بعد این بهترین بودن را به دیگران هم یاد بده.

دوستی داشتم که با اشتیاق فراوان بازی تنیس را به دیگران یاد می‌داد تا جایی که به رقیبی سرسخت تبدیل شوند و با آن‌ها مسابقه دهد. به اعتقاد او هر گاه چیزی را به دیگران بیاموزیم آموخته‌های خودمان نیز بیش‌تر خواهد شد و هر بار که آموزش می‌داد خود را قوی‌تر می‌کرد.

شما هم این گونه با دوستانتان رقابت کنید.