هفته تورق سریع

به یک هفته مانده به کنکور، هفته‌ی تورق سریع می‌گویند.به یک هفته مانده به کنکور، هفته‌ی تورق سریع می‌گویند. با توجه به این‌که شما در جمع‌بندی‌های سه روز یک‌بار بسیاری از مطالب و مباحث را در حد توان خود کار کرده‌اید و یادگیری‌های ناقص خود را به یادگیری‌های کامل و مرور مباحث مهم را انجام داده‌اید، دراین هفته با انجام روش تورق سریع و تأکید بر اولویت‌های خود، چند بار کتاب‌ها را مرور می کنید کتاب‌های خود را ورق می‌زنید و به قسمت‌های نشان‌دارشده وحاشیه‌نویسی‌های کتاب توجه می‌کنید. از طرف دیگر در هفته‌ی پایانی باید رویآرامشذهنی و افزایشتمرکزخود کار کنید. و خود را بیش‌تر از نظر فکری برای کنکورآماده کنید. بهترین کار این است که به نتیجه‌ی کنکورفکر نکنید. هم‌چنین کم‌کاری‌های خود را به خاطر نیاورید و فقط به تلاش‌هایی که در بسیاری از مباحث کرده‌اید توجه کنید.این کارها بهآرامشذهنی شما کمک خواهد کرد.

از منابع کارآمد این دوره ,که می‌توان از آن‌ها بیش‌ترین و بهترین استفاده را کرد کتاب خودآموزی و خلاصه نویسی هاویادداشت های خودو پاسخ‌نامه‌ی تشریحی کتاب‌های زرد عمومی و زرد اختصاصی (جلد دوم) است.

کتاب خودآموزی شامل نکات مهم انتخابی از سؤال‌ها و مباحث مختلف است و درکتاب زرد قسمت‌های مهم و کلمات کلیدی بارنگ دیگر مشخص شده‌اند.با تکیه بر این روش و این منابع مطمئناً موفق خواهید بود.