کتاب تابستان برای تابستان

بخش نگاه به گذشته شامل سؤالات مربوط به کتاب‌های مقطع گذشته است که دانش‌آموزان با مرور اجمالی بر این مباحث، به مرور آن‌ها می‌پردازند.

کتاب تابستان کتاب جمع‌بندی دوره‌ی تابستان محسوب می‌شود و مانند برنامه‌ی راهبردی شامل دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده است. هر بخش همان طور که از نامش پیداست شامل نوع و تعدادی سؤال مربوط به آن قسمت است.

بخش نگاه به گذشته شامل سؤالات مربوط به کتاب‌های مقطع گذشته است که دانش‌آموزان با مرور اجمالی بر این مباحث، به مرور آن‌ها می‌پردازند.

بخش نگاه به آینده شامل مباحث دو درس از درس‌‌های سال آینده است. سؤالات بخش نگاه به گذشته به صورت تستی و سؤالات بخش نگاه به آینده به صورت تشریحی و تستی است. در انتهای کتاب برای تمام سؤالات پاسخ‌نامه‌ی تشریحی آورده شده است.

یکی دیگر از وی‍‍ژگی‌های این کتاب هماهنگی آن با برنامه و آزمون‌های کانون است. کتاب تابستان به گونه‌ای است که دانش‌آموزان همراه با آزمون‌های کانون می‌توانند از مطالب آن استفاده کنند. کتاب تابستان به نوعی کتاب کار برای دانش‌آموزان سخت‌کوش و آینده‌‌نگر است.

نکات و ویژگی‌های دیگر این کتاب را خودتان نیز می‌توانید پس از مطالعه‌ی آن بفهمید و از مطالعه‌ی این کتاب مفید و ارزشمند در تابستان لذت ببرید.

الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 یازدهم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی