انیمیشن آموزشی بازتاب نور از سطح صاف و ناصاف (سوم ابتدایی)

انیمیشن مبحث بازتاب نور

انیمیشن آموزشی بازتاب نور از سطح صاف و ناصاف (سوم ابتدایی)

انیمیشن آموزشی بازتاب نور را از اینجا ببینید.

روی اجسام آیینه و کاغذ کلیک کرده و نتیجه را مشاهده نمایید.

مطالب مرتبط