نگاهی به آینده بینداز

هیچ شکی نیست که پیشرفت تحصیلی هدفی است که تو برای خودت انتخاب کرده‌ای یا انتخاب خواهی کرد و به همین دلیل چه خوب که از همین امروز شروع کنی.

نگاهی به آینده بینداز

جمله‌ی معروفی است که می‌گوید: «بهترین راه پیش‌بینی آینده، ساختن آن است.» سال تحصیلی آینده‌ی تو هنوز از راه نرسیده است، اما تو می‌توانی همین امروز و در همین تعطیلات تابستانی به فکر ساختن آینده‌ات باشی.

هیچ شکی نیست که پیشرفت تحصیلی هدفی است که تو برای خودت انتخاب کرده‌ای یا انتخاب خواهی کرد و به همین دلیل چه خوب که از همین امروز شروع کنی. کار سختی نیست. درسی از درس‌های سال آینده را انتخاب کن و صفحاتی از آن را بخوان و سعی کن چند تمرین از آن حل کنی. شوق این حرکت، تو را به جلو خواهد برد و زمانی به خودت می‌آیی که می‌بینی بخش قابل توجهی از کتاب سال تحصیلی آینده را خوانده‌ای و تا حد خوبی مسلط شده‌ای.

یادت باشد امروز نگاهی به آینده بیندازی. نگاه به آینده!