بازی فلش‌کارت در تابستان

این روزها درون کیفم چند برگه‌ی فلش‌کارت وجود دارد و من در زمان‌های خالی آن‌ها را مطالعه می‌کنم. این کار برای من خیلی لذت‌بخش است.این روزها درون کیفم چند برگه‌ی فلش‌کارت وجود دارد و من در زمان‌های خالی آن‌ها را مطالعه می‌کنم. این کار برای من خیلی لذت‌بخش است.

فراموش نکنید من قرار نیست دوباره به مدرسه بروم. این بازی جدیدی است که با پسرم در تابستان انجام می‌دهیم. او هر روز چند فلش‌کارت فارسی را مطالعه می‌کند و من هم برای درس علوم این کار را انجام می‌دهم. شب‌ها هم در خانه از هم سؤال می‌پرسیم. من از فلش‌کارت‌های فارسی سؤال می‌پرسم و او از فلش‌کارت‌های علوم و این یک بازی شیرین و لذت‌بخش برای هر دوی ما شده است.

شب‌های تابستانی ما فلش‌کارتی شده است!

شما چه ایده‌ای برای شب‌های تابستانی فرزندتان دارید؟