از هر دهکده‌ای ستاره‌ای درخشید

قصه‌ی کنکور 95 پر شد از قهرمانیِ جوانانِ روستایی! جوانانی که در شرایط نابرابر و کم‌برخوردار قد برافراشتند و از سدّ مشکلات گذشتند.وقتی از روستای کاریزک ناگهانی خراسان رضوی، رتبه‌ی 2 تجربی کشور طلوع کرد؛

وقتی از روستای لشتوی مازندران، رتبه‌ی 8 تجربی غرید،

وقتی از روستای احمدآباد کرمانشاه، رتبه‌ی 7 ریاضی برخاست،

وقتی از روستای خانکوک خراسان جنوبی، رتبه‌ی 9 ریاضی خروشید،

وقتی از روستای مطهرآباد زرند کرمان، رتبه‌ی 3 انسانی تابید،

وقتی از روستای چری خراسان رضوی، رتبه‌ی 5 انسانی جوانه زد،

وقتی از روستای حسین‌آباد همدان، رتبه‌ی 9 انسانی روانه شد،

وقتی از روستای دوساری جیرفت کرمان، رتبه‌ی 9 انسانی شکوفه داد،

قصه‌ی کنکور 95 پر شد از قهرمانیِ جوانانِ روستایی! جوانانی که در شرایط نابرابر و کم‌برخوردار قد برافراشتند و از سدّ مشکلات گذشتند.

پس باید در برابر همه‌ی پدران و مادران زحمتکش این دختران و پسران خستگی‌ناپذیر به احترام ایستاد و نام دهکده‌ی کوچکشان را در حافظه‌ی تاریخ نخبگان خاک ایران جاودانه کرد.

جشن نخبگان کنکور 1395