نوروز 96

6 روش کلیدی برای برنامه‌ریزی بهتر

برنامه‌ریزی به دسته‌بندی صحیح دغدغه‌های ذهنی و مواجهه با آن‌ها کمک می‌کند.برنامه‌ریزی به دسته‌بندی صحیح دغدغه‌های ذهنی و مواجهه با آن‌ها کمک می‌کند.

  • اهدافتان را واقعی و دست‌یافتنی انتخاب کنید و نسبت به افکارتان تمرکز داشته باشید. روی اهداف پیش ‌روی‌تان تمرکز کنید.

  • تقویم داشته باشید و همیشه از آن نگهداری کنید. مهم نیست چه تقویمی داشته باشید فقط همیشه از آن استفاده کنید.

  • اولویت‌های خود را ابتدای روز مشخص کنید. 20 دقیقه زمان برای اولویت‌بندی کارهای خود در نظر بگیرید.

  • انرژی اول وقت، مختص کارهای سخت و مهم‌تر و بعد سایر کارهاست.

  • در پایان هر روز کارهای ناتمام خود را به اتمام برسانید. ذهن خود را از کارهای ناتمام و جزئی پاک کنید.

  • محیط اطراف خود را مرتب کنید. مرتب بودن محیط اطراف باعث تمرکز می‌شود.

«همیشه بهترین کسی باشید که می‌توانید باشید»

دنباله ها از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی