برای انجام یک مطالعه‌ی مؤثر شرایط زیر را مد نظر بگیرید:

  • علاقه و انگیزه‌ی فرد برای مطالعه‌ی هدفمند و عمیق مهم‌ترین عامل است.

  • کلاس آموزشی قوی و خوب

  • کتاب‌های کمک‌آموزشی مناسب که سبب برطرف شدن نقاط ضعف و بهبود یادگیری می‌شود.

  • برنامه‌ریزی درسی، مطالعه‌ی منظم و بابرنامه

  • نکته: «وقت را هدر ندهید.»

  • اهمیت شرایط زمانی؛ هر شخصی بنا بر تفاوت‌های فردی خود در زمان خاصی آمادگی جسمی و ذهنی بیش‌تری برای یادگیری مطالب درسی دارد؛ بنابراین داوطلب باید این بازه‌ی زمانی را پیدا کرده و در این بازه مطالعه کند.