چگونه مثلثات را بخوانیم؟

در زمان زدن تست اگر به نکته یا فرمول جدید و جالبی برخوردید و به نظرتان مفید بود در خلاصه‌برداری لحاظ کنید.

مثلثات را باید آهسته و پیوسته بخوانید و خلاصه‌برداری خود را به‌تدریج تکمیل کنید ولی به محض آن‌که این زمان سپری شد و تسلط پیدا کردید، می‌توانید به جرئت بگویید که هیچ تستی از مثلثات حریف شما نخواهد شد.

پس از تمام شدن مطالعه‌ی مثلثات و تکمیل خلاصه‌برداری‌ها، هر بار که می‌خواهید مرور کنید خلاصه‌ها را خوانده و فرمول‌ها را به یاد آورید یا 2 یا 3 روز بعد تست جامع بزنید.

در زمان زدن تست اگر به نکته یا فرمول جدید و جالبی برخوردید و به نظرتان مفید بود در خلاصه‌برداری لحاظ کنید.