هنگام مطالعه زیر مطالب مهم خط نکشید

هنگام مطالعه زیر مطالب مهم خط نکشید بلکه از مطالب مهم یادداشت بردارید؛ زیرا خط کشیدن زیر مطالب مهم، ذهن را تنبل می‌کند.هنگام مطالعه زیر مطالب مهم خط نکشید بلکه از مطالب مهم یادداشت بردارید؛ زیرا خط کشیدن زیر مطالب مهم، ذهن را تنبل می‌کند.

همیشه این اصل فیزیولوژیک را در نظر بگیرید که هر چه از یک عضو بدن بیش‌تر کار بکشید به همان اندازه بیش‌تر تقویت خواهد شد و عمرش نیز زیادتر خواهد شد. مثلاً چون ورزشکاران از بدن خود بیش‌تر کار می‌کشند و بیش‌تر تمرین می‌کنند، قوی‌تر از دیگران هستند. برای تقویت حافظه نیز باید از آن کار کشید.