نگاهتان به آینده باشد

این‌که برنامه‌ی راهبردی تابستان شامل دو قسمت مجزای نگاه به آینده و نگاه به گذشته است امری کاملاً مهندسی شده است. این مهندسی حتی در تعداد سؤالات و مباحث هر آزمون رعایت شده است.

این‌که برنامه‌ی راهبردی تابستان شامل دو قسمت مجزای نگاه به آینده و نگاه به گذشته است امری کاملاً مهندسی شده است. این مهندسی حتی در تعداد سؤالات و مباحث هر آزمون رعایت شده است.

ضرورت توجه به درس‌های نگاه به آینده به لحاظ کسب آمادگی کاملاً بارز است. اگر در کلاس‌های تقویتی تابستانی هم شرکت می‌کنید، ضرورت این پاسخ‌گویی دوچندان می‌شود؛ زیرا تحلیل روند آموزشی این کلاس‌ها با پاسخ‌گویی به این سؤالات صورت می‌پذیرد.

پیش‌خوانی درس‌های سال آینده در تابستان باعث داشتن یک زمینه‌ی ذهنی (هرچند اندک) از مباحث در کلاس درس می‌شود که این مسئله راندمان یادگیری در طول سال را افزایش می‌دهد. به‌عبارتی طی مسیر پیشرفت راحت خواهد بود.

حال و تمییز از عربی (‌نگاه به گذشته )‌
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : فرزاد قنبری