گواهی برای موفقیت

بسته‌ی ده‌تایی گواه در آزمون‌های تابستان نقش تأثیرگذاری در روند تحصیلی خواهد داشت.بسته‌ی ده‌تایی گواه در آزمون‌های تابستان نقش تأثیرگذاری در روند تحصیلی خواهد داشت. منظور از روند تحصیلی صرفاً میزان پیشرفت نیست، بلکه در این‌جا هدف برنامه‌ریزی درسی و پیرو آن پیشرفتی است که باید حاصل شود.

این بسته‌ی ده‌تایی در هر آزمون شامل یک درس است؛ یعنی در هر آزمون ، 10 سؤال استاندارد کنکور سراسری از یک درس مطرح می‌شود که اهمیت پاسخ‌گویی به آن را می‌توان در چند بند خلاصه کرد:

  • آشنایی با تیپ سؤالات کنکور سراسری

  • شناسایی نواقص برنامه‌ی هفتگی دانش‌آموز

  • مقایسه‌ی سؤالات استاندارد و تألیفی