عمومی یا اختصاصی، مسئله این است

به دلیل محدود بودن بازه‌ی زمانی تابستان داشتن انتخاب هوشمندانه برای مطالعه‌ی درس‌ها اهمیت دارد.به دلیل محدود بودن بازه‌ی زمانی تابستان داشتن انتخاب هوشمندانه برای مطالعه‌ی درس‌ها اهمیت دارد. این‌که زمان خود را صرف مطالعه‌ی درس‌های عمومی کنید یا اختصاصی موضوعی کلیدی است و مهم‌تر این است که در بین عمومی‌ها کدام درس و در بین اختصاصی‌ها کدام درس را بخوانید؛ البته نوع این انتخاب قطعیت ندارد و برای هر دانش‌آموز بر اساس نیازها و توانمندی‌ها متفاوت خواهد بود.

هرچند این انتخابی شخصی است ولی توجه به نکات زیر در تصمیم‌گیری برای تمام دانش‌آموزان مفید خواهد بود:

  • هدف از مطالعه‌ی درس‌های عمومی، آشنایی با تیپ سؤالات کنکوری و یافتن روش مطالعه‌ی صحیح هر یک از درس‌هاست.

  • پیش‌خوانی درس‌های اختصاصی پیش‌دانشگاهی با ایجاد آمادگی ذهنی، حجم کار در نیم‌سال اول را نیز کاهش می‌دهد.

  • مرور درس‌های اختصاصی سال دوم با توجه به مدت‌زمانی که از مطالعه‌ی آن‌ها گذشته است، سرعت بازیابی را افزایش می‌دهد و می‌توان با آرامش خاطر نواقص یادگیری را پوشش داد.

  • مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی سال سوم دو ویژگی دارد: عدم فراموشی آموخته‌ها، شناسایی یادگیری‌های ناقص