رسم ساختار لوویس گونه‌های دو اتمی /شیمی

ساختار لوییسدانش‌آموزان رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست آموزش نکات رسم ساختارهای لوویس گونه‌های دو اتمی ضمیمه شده است.