بهادر کامران:مطالعه درس فیزیک با توجه به سبک سؤال‌های کنکور

در فایل پیوست با بررسی روند کنکور چند سال اخیر، نکته‌هایی برای نحوه‌ی مطالعه درس فیزیک ذکر شده است.



کنکوری‌های عزیز رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست با بررسی روند کنکور چند سال اخیر، نکته‌هایی برای نحوه‌ی مطالعه درس فیزیک ذکر شده است.

نویسنده: بهادر کامران




بهادر کامران:مطالعه درس فیزیک با توجه به سبک سؤال‌های کنکور


بهادر کامران:مطالعه درس فیزیک با توجه به سبک سؤال‌های کنکور


فایل های ضمیمه