افزایش ساعت مطالعه (2)

اولویت‌بندی درسی و مطالعه را در ارزیابی کارنامه و با کمک پشتیبانتان انجام دهید.

وقتی به نقاط ضعفتان آگاهی داشته باشید احساس نیاز می‌کنید و به دنبال این احساس نیاز به مطالعه می‌پردازید. به این ترتیب در طول بازه‌ی دو یا سه هفته، ساعت مطالعه‌تان به طور منظم و استاندارد افزایش پیدا خواهد کرد. گام بعدی شناسایی اولویت‌های مطالعه است. وقتی مطالعه‌ی درسی‌تان را اولویت‌بندی کنید بی‌برنامه نخواهید بود و می‌توانید برای افزایش ساعت مطالعه‌تان برنامه‌ریزی‌های بیش‌تری نیز داشته باشید.

اولویت‌بندی درسی و مطالعه را در ارزیابی کارنامه و با کمک پشتیبانتان انجام دهید.