ارزیابی آزمون از خود آزمون ارزشمندتر است

ارزیابی آزمون عصر روز جمعه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ پس همان روز آزمون خود را ارزیابی کنید.ارزیابی را از جلسه‌ی آزمون شروع کنید. 

نشانه‌دار کردن سؤالات شک‌دار و فراموش‌شده و... در جلسه‌ی آزمون صورت می‌گیرد و وقت اضافی هر آزمون نیز اختصاص دارد به تفکر عمیق در مورد سؤالات نزده و شناخت علت‌های عدم یادگیری یا عدم توانایی در پاسخ دادن به آن‌ها که همگی معنا و مفهوم واقعی ارزیابی آزمون در جلسه است. 

ارزیابی آزمون عصر روز جمعه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ پس همان روز آزمون خود را ارزیابی کنید.