اهمیت مطالعه تابستانی

اکنون وقت آن است که ما دانش‌آموزان کانونی تخته‌گاز جلو برویم.وقتی از مایکل شوماخر برترین راننده‌ی مسابقات رالی که چندین سال متوالی نفر اول این مسابقات شده است رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت: «تنها رمز موفقیت من این است، زمانی که دیگران ترمز می‌کنند من گاز می‌دهم.»

دانش‌آموز کانونی، دانش‌آموزان دیگر تابستان را ترمز می‌گیرند و این سه ماه طلایی خود را فقط برای استراحت و تفریح مطلق برنامه‌ریزی می‌کنند.

اکنون وقت آن است که ما دانش‌آموزان کانونی تخته‌گاز جلو برویم.

نیتروژن ما برای تابستان، برنامه‌ی کانون خواهد بود؛ زیرا دارای دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است (درس‌های سال گذشته و کمی از درس‌های سال آینده را پوشش می‌دهد).

نگاه به گذشته: درس‌های سال گذشته را به کمک برنامه‌ی راهبردی کانون تثبیت خواهیم کرد.

نگاه به آینده: کمی از درس‌های سال آینده را به کمک برنامه‌ی راهبردی کانون پیش‌خوانی خواهیم کرد.

ما دانش‌آموزان کانونی با سرعت بیش‌تری موفقیت در سال آینده را شروع خواهیم کرد.