برنامه‌ی مطالعه‌ی خود را واقع‌بینانه طرح‌ریزی کنید

برنامه‌ی مطالعه را به شکلی طراحی کنید که در مقابل حوادث غیر قابل پیش‌بینی انعطاف‌پذیر باشد.برنامه‌ی مطالعه را به شکلی طراحی کنید که در مقابل حوادث غیر قابل پیش‌بینی انعطاف‌پذیر باشد.

برای یک زمان محدود برنامه‌ریزی زیادی نداشته باشید.

مطالعه‌ی مطالب پیچید‌ه‌تر را در ساعاتی که کارایی بیش‌تری دارید، انجام دهید.

اوقات غیر مولد خود را به کارهای آسان‌تر اختصاص دهید.

مطلب بسیار مشابه را با هم مطالعه نکنید.

در برنامه‌ی مطالعه‌ی یک روز، درس‌های متفاوتی را بگنجانید.

به خود استراحت بدهید.

زمان مناسب مطالعه نباید طولانی باشد. یک ساعت مناسب است.

هرگز مطالعه را به شب امتحان موکول نکنید.

ضمن مطالعه فعال باشید. یادداشت‌برداری و خط کشیدن زیر مطالب مهم موجب افزایش تمرکز حواس می‌شود.

پس از پایان کلاس، موارد آموزشی را مرور کنید و به رفع ابهام‌های آن بپردازید تا بازده یادگیری شما افزایش یابد.