هیچ چیز نمی‌تواند شما را متوقف کند

استقامت در برابر مسائل و دشواری‌های راه، بزرگ‌ترین چالش مسیر موفقیت است.استقامت در برابر مسائل و دشواری‌های راه، بزرگ‌ترین چالش مسیر موفقیت است.

واقعیت این است که اگر به اندازه‌ی کافی استقامت داشته باشید و سخت کار کنید، می‌توانید به هر هدفی که مشخص کرده‌اید دست یابید.

تنها کسی که می‌تواند شما را متوقف کند خودتان هستید.

با استقامت در برابر چالش‌هایی که در پروژه‌ها در پیش روی‌تان است و با پشتکار، خودآموزی و خودباوری را در خود تقویت می‌کنید و تا رسیدن به موفقیت می‌توانید به فردی خودساخته و قدرتمند تبدیل شوید.

اکنون در پروژه‌ی تابستان قرار داریم. توجه به مطالب نگاه به آینده و مرور مطالب گذشته مهم‌ترین کار این پروژه است.

استقامت و سخت‌کوشی و پیش‌خوانی مطالب نگاه به آینده یک فاکتور حیاتی در این پروژه است که می‌توانید با استفاده از ابزارهایی مانند کتاب تابستان، کتاب آبی، DVD‌های مفهومی، dvd پشت جلد کتاب آبی، خلاصه‌درس‌ها و فیلم‌های آموزشی سایت کانون، 10 سؤال پیشنهادی پشتیبان موفقیت خود را کلید بزنید.