انتخاب واحد هدفمند

یکی از راه‌های فعال بودن ذهن در کلاس درس آشنا بودن ابتدایی ذهن با موضوع مورد تدریس است.

یکی از راه‌های فعال بودن ذهن در کلاس درس آشنا بودن ابتدایی ذهن با موضوع مورد تدریس است. طبیعی است که فعال بودن ذهن به هنگام حضور در کلاس باعث می‌شود نهایت استفاده را از کلاس درس ببرید و به مراحل اولیه‌ی یادگیری (ادراک، تثبیت و...) کمک فراوانی می‌کند. به همین دلیل در برنامه‌ی تابستان کانون برنامه‌ی ویژه‌ای جهت پیش‌خوانی درس‌های سال آینده گنجانده شده است.

یکی از درس‌های انتخابی سال آینده برای دانش‌آموزان سال چهارم تجربی، درس فیزیک پیش‌دانشگاهی است. انتخاب این درس به عنوان یکی از درس‌های نگاه به آینده مانند این است که با یک تیر دو نشان بزنیم؛ اما چرا؟ درس‌های ترم اول کتاب فیزیک پیش‌دانشگاهی (پیش‌خوانی فقط در مورد درس‌های ترم اول سال آینده به صورت پوششی است) تقریباً منطبق بر کتاب فیزیک سال دوم است و مطالعه‌ی آن به یادآوری فیزیک سال دوم نیز کمک خواهد کرد.