کلاس تقویتی تابستان

بیش‌تر دانش‌آموزان در تعطیلات تابستان از درس و مدرسه فاصله می‌گیرند و دوست دارند وقت خود را پای تلویزیون و تفریحات دیگر صرف کنند.

بیش‌تر دانش‌آموزان در تعطیلات تابستان از درس و مدرسه فاصله می‌گیرند و دوست دارند وقت خود را پای تلویزیون و تفریحات دیگر صرف کنند.

شرکت در کلاس‌های تابستانی می‌تواند موجب تقویت اعتمادبه‌نفس و بهبود روابط اجتماعی کودکان شود. از طرف دیگر اگر انتخاب کلاس‌ها درست انجام شود، می‌تواند موجب رشد استعدادها و جهت‌دهی مثبت به توانایی‌های دانش‌آموزان شود. بدین ترتیب، این کلاس‌ها می‌تواند در تعیین آینده‌ی دانش‌آموز نقش مؤثر ایفا کند.

البته اگر شرکت در این کلاس‌ها همراه با فشار روانی خانواده باشد، تأثیر عکس دارد؛ بنابراین شایسته است که خانواده با صحبت کردن در مورد مزایا و فواید رفتن به کلاس‌های تابستانی، دانش‌آموز را تشویق به این کار کند. درواقع خانواده باید نقش راهنما و هدایت را ایفا کند، نه تصمیم‌گیری.