آمادگی برای آزمون

یکی از ضرورت‌های آماده شدن برای آزمون، آگاهی از جنبه‌های مختلف آن است.

یکی از ضرورت‌های آماده شدن برای آزمون، آگاهی از جنبه‌های مختلف آن است. 

در ابتدای هر سال تحصیلی تاریخ آزمون‌ها و پروژه‌های آن در برنامه‌ی راهبردی مشخص شده است. 

آن‌ها را برحسب اولویت و اهداف هر پروژه روی یک تقویم علامت بزنید و برای آمادگی در هر آزمون برنامه‌ریزی کنید.