یکی از بهترین راه‌های یادگیری، آموختن آن به فرد دیگری است. 

ابتدا آن‌چه را یاد گرفته‌اید به کلمات و عبارات خود بازنویسی کنید. این فرایند یادگیری ناقص را به یادگیری کامل تبدیل می‌کند. 

سپس راهی پیدا کنید تا به طور حضوری آن‌چه را یاد گرفته‌اید با دیگران به اشتراک بگذارید. 

مثلاً در کلاس رفع اشکال بعد از تحلیل آزمون شرکت کنید و آموخته‌های خود را به دیگر دوستان خود بیاموزید.