سه‌گانه‌ی تعادل - راهکار‌ها

اگر تعادل مطالعاتی ابزاری برای موفقیت شخصی است، در نظر گرفتن شرایط شخصی در رعایت تعادل‌ها یک پارامتر مهم و حیاتی است.اگر تعادل مطالعاتی ابزاری برای موفقیت شخصی است، در نظر گرفتن شرایط شخصی در رعایت تعادل‌ها یک پارامتر مهم و حیاتی است. الگوی استاندارد مطالعاتی در دوره‌ی تابستان، اختصاص دادن 30 درصد از تمرکز برنامه‌ای به نگاه به گذشته و 70 درصد از آن به بخش مهم‌تر یعنی نگاه به آینده است. هر دانش‌آموز با توجه به شرایط شخصی خود می‌تواند تغییراتی در این تناسب ایجاد کند. رعایت این تعادل مطالعاتی رمز موفقیت در دوره‌ی تابستان است؛ موفقیتی که مرور مجدد مطالب سال قبل و هم‌چنین پیش‌خوانی مؤثری از سال تحصیلی بعد را شامل می‌شود.

نقش پررنگ نگاه به آینده نباید باعث کمرنگ شدن اهمیت نگاه به گذشته شود. اهمیت مرور مجدد مطالب هم مانعی برای انجام پیش‌خوانیِ مطالب سال بعد نیست. بهترین روش رسیدن به این تعادل، مطالعه‌ی موازی این دو بخش از برنامه‌ی راهبردی است. اختصاص دادن یک هفته از زمان آزمون‌ها به نگاه به گذشته و هفته‌ی دیگر به نگاه به آینده قطعاً در کارایی مطالعه‌ی هر دو بخش تأثیر منفی خواهد گذاشت. مطالعه‌ی موازی و هم‌زمان، در کنار بازیابی هم‌زمانِ هر دو بخش، از تابستان شما یک تابستان موفقیت‌آمیز خواهد ساخت.

باید به شیوه‌ی جمع‌آوری و مطالعه‌ی منابع هم توجه داشته باشید. انتخاب درست منابع در بخش نگاه به گذشته و آینده یعنی شرایط بهتر برای رعایت تعادل مطالعاتی تابستان.