افزایش تراز با کاهش اشتباهات

تمام دانش‌آموزان کانونی به فکر افزایش تراز هستندغ اما نکته‌ی مهم این است که تعداد اشتباهات نقش مهمی بر تراز دارد. اگر تعداد غلط در آزمون کم شود، تراز شما افزایش می‌یابد.

تمام دانش‌آموزان کانونی به فکر افزایش تراز هستندغ اما نکته‌ی مهم این است که تعداد اشتباهات نقش مهمی بر تراز دارد. اگر تعداد غلط در آزمون کم شود، تراز شما افزایش می‌یابد.

به این 3 نکته توجه داشته باشید. این سه مورد یک قانون کلی است:

کسانی که تراز 5900 تا 6400 می‌خواهند باید تعداد غلط آن‌ها کم‌تر از 12 تا باشد.

کسانی که تراز 6400 تا 6900 می‌خواهند باید کم‌تر از 6 غلط داشته باشند.

کسانی که تراز 6900 تا 7400 می‌خواهند باید تعداد غلط آن‌ها کم‌تر از 5 یا 4 تا باشد.

حالا متوجه شده‌اید که تعداد اشتباهات چه‌قدر در تراز شما تأثیر خواهد داشت.