ارزیابی آزمون و یک نشانه

نارضایتی از امتحان نشانه‌ی خوبی است از این‌که هنوز خود را برتر از نتیجه‌ی به‌دست‌آمده می‌دانید.

نارضایتی از امتحان نشانه‌ی خوبی است از این‌که هنوز خود را برتر از نتیجه‌ی به‌دست‌آمده می‌دانید.

کافی است این علامت‌ها در مسیر درست قرار بگیرند تا این‌که بخواهید ناامید شوید و بهانه‌جویی کنید که عاملی برای شکست‌های بعدی خواهد بود.

با قرار گرفتن در مسیر درست و بررسی شکست‌ها و ناکامی‌ها به یافتن راه پیروزی بپردازید.

با ارزیابی صحیح و دقیق کارنامه، اشتباه خود را بشناسید و آن‌ها را یادداشت کنید.

با هدف پیشرفت در آزمون بعدی با برنامه‌ای بهتر و اشتباهات کم‌تر در آزمون بعدی گام‌های خود را محکم‌تر بردارید.