مسعود جعفری : چند نکته درباره فصل سینتیک شیمی ( فایل صوتی)

فایل صوتی را گوش دهید
چند نکته درباره فصل سینتیک شیمی که توسط مسعود جعفری توضیح داده شده است را در قسمت فایل های ضمیمه گوش کنید.

فایل های ضمیمه