عجیب‌ترین معماری طبیعت

یکی از عجیب‌ترین معماری‌های طبیعت توسط گونه ای کرم حشره انجام می‌شود.

عجیب‌ترین معماری طبیعت

یکی از عجیب ترین معماری های طبیعت توسط گونه ای کرم حشره انجام می شود. این محل زندگیِ حلزونی شکل از روی هم گذاشتن تکه های چوب شکل گرفته است.

عجیب‌ترین معماری طبیعت


منبع :