شکار لحظه ای جالب از ماه تابان

تصویر زیبایی از ماه، گویی در رادیوتلسکوپ جای گرفته است.تصویر زیبایی از ماه، گویی در رادیوتلسکوپ جای گرفته است.

شکار لحظه ای جالب از ماه تابان


منبع :