تحلیل آزمون 12 شهریور ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ششم دبستان 12 شهریور از نگاه دبیران
پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل آزمون  12 شهریور ششم دبستان از نگاه دبیران