آیا تا به امروز پرواز طاووس‌ها را دیده اید؟

طاووس یکی از شگفت انگیز‌ترین حیوانات کره زمین است. او ظاهری فریبنده و صدایی گوش خراش دارد طاووس یکی از شگفت انگیز ترین حیوانات کره زمین است. او ظاهری فریبنده و صدایی گوش خراش دارد. اما همین حیوان نادر یکی از محبوبترین حیواناتی است که اشراف اروپایی و آمریکایی در چند قرن اخیر بسیار مشتاق داشتنش بودند. آنها در پارک و باغهای تزئین شده و بسیار زیبایشان از طاووس به عنوان حیوان دست آموز بهره می بردند داشتن طاووس نماد تفاخر و جلوه فروشی بود.

آیا تا به امروز پرواز طاووس‌ها را دیده اید؟

آیا تا به امروز پرواز طاووس‌ها را دیده اید؟

آیا تا به امروز پرواز طاووس‌ها را دیده اید؟

آیا تا به امروز پرواز طاووس‌ها را دیده اید؟

آیا تا به امروز پرواز طاووس‌ها را دیده اید؟

آیا تا به امروز پرواز طاووس‌ها را دیده اید؟

آیا تا به امروز پرواز طاووس‌ها را دیده اید؟