تست شیمی : واکنش‌‌های شیمیایی و استوکیومتری ، ساختار اتم و...

20 سؤال به همراه پاسخ کلیدی از مبحث‌های واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری،ساختار اتم،خواص تناوبی عنصرها ضمیمه شده است.در فایل پیوست

20 سؤال به همراه پاسخ کلیدی از مبحث‌های واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری،ساختار اتم،خواص تناوبی عنصرها ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه