تست زیست شناسی : ژنتیک، تولیدمثل و رشد و نمو گیاهان،گردش مواد

در فایل پیوست 20 سؤال به همراه پاسخ کاملاً تشریحی از مبحث‌های ژنتیک،تولیدمثل و رشد و نمو گیاهان،گردش مواد،تنظیم محیط داخلی ضمیمه شده است.


در فایل پیوست 20 سؤال به همراه پاسخ کاملاً تشریحی از مبحث‌های ژنتیک،تولیدمثل و رشد و نمو گیاهان،گردش مواد،تنظیم محیط داخلی ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه