باهوش‌ترین موجودات دریا

می توان گفت دلفین‌ها باهوش‌ترین موجودات آبزی هستند که کارشناسان از حس همدردی این حیوان شگفت زده می‌شوند. می توان گفت دلفین ها باهوش ترین موجودات آبزی هستند که کارشناسان از حس همدردی این حیوان شگفت زده می شوند.

باهوش‌ترین موجودات دریا

باهوش‌ترین موجودات دریا

باهوش‌ترین موجودات دریا

باهوش‌ترین موجودات دریا

باهوش‌ترین موجودات دریا


منبع :