تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید چمران در شهرستان بناب

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید چمران در شهرستان بناببنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان نمونه دولتی شهید چمران در شهرستان بناب از توابع استان آذربایجان شرقی را تجهیز نمود.  

خانم رجبعلی پور ،مدیر مدرسه می گوید این واحد آموزشی درسال 1381 تاسیس شده در سال تحصیلی جاری 260 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 17 قفسه کتابخانه و 2 قفسه جای مجله ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 50/000/000 ریال (5میلیون تومان) می باشد که مبلغ 40/000/000 ریال(4میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (1 میلیون تومان) از سوی خانم دژم پور نماینده بنیاد درشهرستان بناب پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،503 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید چمران در شهرستان بناب

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید چمران در شهرستان بناب

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید چمران در شهرستان بناب