قبل از آزمون 12شهریور این تست‌‌ها را کار کنید (زیست شناسی)

برای آمادگی در آزمون 12 شهریور تست‌هایی که در فایل پیوست آمده را تمرین کنید.دانش‌آموزان رشته تجربی


برای آمادگی در آزمون 12 شهریور تست‌هایی که در فایل پیوست آمده را تمرین کنید.قبل از آزمون 12شهریور این تست‌‌ها را کار کنید (زیست شناسی)


فایل های ضمیمه