آموزش نکات تابع جزء صحیح

در فایل پیوست نکاتی در مورد تابع جزء صحیح برای آمادگی شما در آزمون 12 شهریور آمده است.در فایل پیوست نکاتی در مورد تابع جزء صحیح برای آمادگی شما در آزمون 12 شهریور آمده است.

فایل های ضمیمه