تحلیل آزمون 29 مرداد سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 29 مرداد، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 29 مرداد، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 29 مرداد سوم تجربی


با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست شناسی سختی آزمون منطبق با مصوب است، فقط در تراز 7000 یک واحد سخت تر از مصوب می باشد.

  • در درس شیمی، دانش آموزان تراز 4750 آزمون متعادلی را نسبت به مصوب و دانش آموزان 7000، 6250 و 5500 آزمون سخت تری (به اندازه یک واحد) نسبت به مصوب تجربه کرده اند.

  • در درس ریاضی، در تراز 4750 آزمون منطبق با مصوب می باشد و در تراز 5500 و 6250 و 7000 دانش آموزان آزمون ساده تری را تجربه کرده اند.

  • در درس فیزیک، در تراز 5500 و 6250 دانش آموزان آزمون متعادلی را نسبت به مصوب و در تراز 7000 و 4750 دانش آموزان آزمون سخت­تری را نسبت به مصوب (به اندازه یک واحد) تجربه کرده اند.

با تشکر- مهدی ملارمضانی، مدیر گروه سوم تجربی