عکس از بارش شهابی برساوشی در کنار خوشه پروین و راه شیری

شب ۱۱ و ۱۲ آگوست ۲۰۱۶، بهترین زمان برای رصد بارش شهابی برساوشی بود. عکس روز ناسا از دره یوسیمیتی در آمریکا گرفته شده و عکاس ۲۵ عکس که شهاب در آنها وجود داشته را با هم ترکیب کرده است.

شب ۱۱ و ۱۲ آگوست ۲۰۱۶، بهترین زمان برای رصد بارش شهابی برساوشی بود. عکس روز ناسا از دره‌ یوسیعکس  از بارش شهابی برساوشی در کنار خوشه پروین و راه شیریمیتی در آمریکا گرفته شده و عکاس ۲۵ عکس که شهاب در آنها وجود داشته را با هم ترکیب کرده است.


منبع :