تحلیل آزمون 29 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 29 مرداد -چهارم دبستان از نگاه دبیرانپس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.
تحلیل آزمون 29 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 29 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 29 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 29 مرداد چهارم دبستان از نگاه دبیرانفایل های ضمیمه