نکته و تست زیست: ژنتیک - میتوز - میوز - تبادل گازها -گردش مواد

آمادگی برای آزمون 29 مرداددانش آموزان عزیز رشته  تجربی

در فایل پیوست 20 سؤال از مبحث‌های  ماده ژنتیک/ میتوز/میوز/ ژنتیک و خاستگاه آن/ تبادل گازها / گردش مواد ضمیمه شده است.

در پاسخ تشریحی درسنامه کامل نکات آمده است.


نکته و تست زیست: ژنتیک - میتوز - میوز - تبادل گازها -گردش مواد


فایل های ضمیمه