قوی‌ترین،سریع‌ترین وپرنده‌ترین ورزشکاران المپیک

ورزشکاران المپیکتیاگو داسیلوا برزیلی؛پرش بانیزه؛6.03متر

یوسین بولت جامائیکایی،دوی100متر،9.81s

لاشا تالاخادزهگرجستانی،وزنه برداری فوق سنگین

قوی‌ترین،سریع‌ترین وپرنده‌ترین ورزشکاران المپیک