پری که عقاب جا گذاشت!

عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویر یک عقاب در هند و پری که از او به جا مانده اختصاص پیدا کرده است.

 عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویر یک عقاب در هند و پری که از او به جا مانده اختصاص پیدا کرده است.

پری که عقاب جا گذاشت!منبع :