ایران رتبه سوم علمی در جهان

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: براساس استناد به پایگاه اسکوپوس که درصد رشد علمی 20 کشور دنیا را در سال 2014 منتشر کرده است ایران در جهان رتبه سوم شتاب علمی را داراستبه گزارش شبکه خبر،  وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: براساس استناد به پایگاه اسکوپوس که درصد رشد علمی 20 کشور دنیا را در سال 2014 منتشر کرده است ایران در جهان رتبه سوم شتاب علمی را داراست.

احمدی ادامه داد: همچنین بر اساس پایگاه استنادی ISI که درصد رشد تولید علم برتر ( مقالات یک درصد برتر) سال 2014 را نسبت به سال 2015 مقایسه کرده است ایران 18.8 درصد پیشرفت در تولید مقالات یک درصد برتر را در دنیا داشته است.

وحید احمدی با شاره به رتبه جهانی کشور از نظر تعداد دانشگاه های برتر بر اساس رتبه بندی تایمزافزود: در سال 2012 ایران جایگاه 32 را داشت و در سال 2016 این رتبه به جایگاه 23 کاهش پیدا کرده است که بیانگر رشد علمی دانشگاه های ایران است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: همچنین از نظر تعداد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری سال 1390 تعداد 31 پارک علم و فناوری و 113 مرکز رشد علم و فناوری داشته ایم و در سال 1395 این آمار به 39 پارک علم و فناوری و 170 مرکز رشد علم و فناوری رسیده است.

منبع :