سیستم داشته باشید: راحت‌تر و دقیق‌تر کار خواهید کرد

سیستم انتخاب رشته‌ای را که از آقای قلم‌چی یاد خواهید گرفت موبه‌مو اجرا کنید و مطمئن باشید که انتخاب مطمئنی خواهید داشت.انتخاب رشته یک فرایند سرنوشت‌ساز در زندگی شماست. کاری که شاید فقط یک بار در عمرتان انجام خواهید داد و سرنوشت شما و جمع زیادی از خانواده‌ی شما (همسر، فرزندان و...) را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بدیهی است که مانند انجام دادن هر کار مهم دیگری اگر برای انتخاب رشته هم سیستم داشته باشید و بر اساس یک الگوی مشخص قدم به قدم حرکت کنید، کارتان را با دقت بیش‌تر و نتیجه‌ی بهتری انجام خواهید داد.

سیستم انتخاب رشته‌ای را که از آقای قلم‌چی یاد خواهید گرفت موبه‌مو اجرا کنید و مطمئن باشید که انتخاب مطمئنی خواهید داشت.